STATUT FUNDACJI SUBVENIO


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Celinę Maciejewską
  Dariusza Sobieskiego
  zwanych dalej fundatorami, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Organem nadzorującym Fundację jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

 § 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji. 

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc psychologiczna ludziom w kryzysie psychologicznym,
 2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego i interwencji kryzysowej,
 3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie interwencji kryzysowej wśród psychologów i innych osób stykających się w swojej praktyce zawodowej z ludźmi w kryzysie psychologicznym,
 4. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w społeczeństwie,
 5. Udzielanie wsparcia psychologicznego w celu podnoszenia jakości i komfortu życia,
 6. Zapobieganie patologiom społecznym, takim jak dyskryminacja i wykluczenie społeczne oraz zmiana świadomości wobec zjawiska patologii społecznej,
 7.  Pomoc osobom dotkniętym patologią społeczną,
 8. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 9. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 10. Prowadzenie mediacji rodzinnych i społecznych,
 11. Popularyzacja i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, zarówno dorosłych jak  dzieci i młodzieży.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób w kryzysie psychologicznym,
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób pragnących podnieść jakość życia,
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej,
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych,
 5. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla osób w kryzysie psychologicznym,
 6. Organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych,
 7. Organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej, w tym zajęć arteterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 8. Organizowanie konferencji, oraz innych wydarzeń upowszechniających w społeczeństwie wiedzę i idee pomocy psychologicznej.
 9. Prowadzenie punktu mediacji rodzinnych i społecznych.
 10. Statutowa działalność fundacji będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego,
 11. Działalność odpłatna pożytku publicznego będzie podjęta po przyjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji.
 12. Organizowanie i prowadzenie konsultacji i warsztatów indywidualnych i grupowych z zakresu psychodietetyki,
 13. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 14. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w tym przede wszystkim z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej w Polsce.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 10

 1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 11

 1. Władzami fundacji są:

a)    Rada Fundacji,

b)   Zarząd Fundacji.

 1. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od 3 do 10 członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 16

Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.

1. Sposób powoływania Zarządu:

Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu jest Fundator, a w przypadku śmierci Fundatora lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej mu sprawną realizację jego uprawnień – Rada Fundacji.

2. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu:

a)      Oboje Fundatorzy każdorazowo wchodzą w skład Zarządu.

b)      Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i  Wiceprezesa  powoływanych przez Fundatorów jednogłośnie. W przypadku braku jednomyślności decyduje głos Celiny Maciejewskiej.

c)      Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

d)     Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, na których zgromadzone jest quorum – co najmniej 2 osoby, zwykłą większością głosów, w przypadku równego rozkładu głosów decydujący jest głos prezesa.

e)      Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, złożenia pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

f)       Odwołanie członka Zarządu, poprzez Radę Fundacji w głosowaniu zwykłą większością głosów następuje w przypadku:

–  podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

– choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

–  nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

–  istotnego naruszenia postanowień Statutu,

§ 17

Kompetencje Zarządu.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a)      uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji,

b)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

c)      przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

d)      ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji

e)      sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji

f)      uchwalanie regulaminów

g)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.


Sposób Reprezentacji 

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych   z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.


Połączenie z inną fundacją. 

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji. 

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 23

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.