Rozpoczynamy kolejną edycję programu Aktywni 60 +

Fundacja Subvenio, dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi, zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach komputerowych. Zajęcia obywają się  aż w 7 lokalizacjach na terenie Łodzi. Zapisz się już dziś, nie zwlekaj. Rekrutacja rozpoczyna się  02 maja  i trwa do wyczerpania miejsc. Zapraszamy do rejestracji w  biurze projektu w CH-R Sukcesja – Pracownia Aktywnych „W Łodzi zawsze młodzi” na poziomie -1,   telefonicznie pod numerami:  501 988 014 oraz 511 614 574,  oraz za pomocą e-maila  aktywni60plus.lodz@gmail.com Zarezerwować miejsce można od poniedziałku do piątku( dni robocze) w godz. 10:00 -14:00 W ramach projektu Aktywni 60+, aż 1000 seniorów z Łodzi będzie mogło zdobyć wiedzę praktyczną i wdrożyć się w świat Internetu bez nudnej teorii! Wszystko w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, z trenerami skupionymi na Waszych potrzebach, cierpliwymi i doświadczonymi. Stawiamy na praktyczne zastosowanie nowych technologii i dobre samopoczucie każdego uczestnika. Każda zakwalifikowana osoba będzie mogła uczestniczyć tylko w jednym cyklu warsztatów,  obejmującym 16 godzin lekcyjnych w roku. 1 Poziom podstawowy/początkujący: Chcesz nauczyć się obsługi komputera i bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw Internetu od zera? Teraz możesz zacząć swoją przygodę w cyfrowym świecie. Na naszych zajęciach poznasz przyjazną i praktyczną stronę nowych technologii. 2 Poziom średniozaawansowany: Komputer jest już twoim narzędziem komunikacji, teraz chcesz uporządkować informacje i poznać nowe sposoby praktycznego działania w świecie cyfrowym? Teraz właśnie możesz to zrobić. 3 Poziom zaawansowany, warsztat: Teoretycznie wszystko wiesz ale zdarza się, że czasem zapominasz jak to było dalej? Teraz możesz to zmienić. Na warsztatach otrzymasz listę zadań do wykonania na komputerze i pod okiem instruktora przećwiczysz płynność swoich działań aż staną się nawykiem.   Nie czekaj! Zmieniaj świat na lepsze i dołącz do grona  tysięcy przeszkolonych seniorów i rozpocznij swoją przygodę z...

Czym jest procedura Niebieskiej Karty?

Niebieska Karta (NK) to procedura uruchomiana przez służby i instytucje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę osobom potrzebującym wsparcia.   Procedura ta opiera się na ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.). Na jej podstawie wydane zostało  przez Radę Ministrów rozporządzenie z 13 września 2011 roku (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.   Niebieska Karta służy: ujawnieniu przemocy w rodzinie i bliskich relacjach, gdy monitorowaniu rodziny by zapobiec dalszej przemocy poszukiwaniu rozwiązania problemu, który ze względu na swą specyfikę – jest trudny do kontroli społecznej dokumentowaniu faktów, zbieraniu dowodów istotnych w postępowaniu karnym zmierzającym do ukarania sprawcy przestępstwa , którego doświadczają słabsi członkowie rodziny i domownicy. podejmowaniu działań przez określone podmioty w ramach swoich obowiązków służbowych, Procedura „Niebieskiej Karty” ustala zasady działania gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych oraz zadania, które zostały nałożone na poszczególne instytucje i organizacje by współpracowały w celu zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie. Określa sposoby założenia NK, monitorowania sytuacji oraz to, kiedy można zakończyć dalsze działania i uznać, iż nie ma już zagrożenia przemocą. Procedurę rozpoczyna wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” przez przedstawiciela: policji pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Formularz „A” wypełnia przedstawiciel w/w instytucji w domu osoby pokrzywdzonej lub w swej placówce. Ważne są warunki w jakich toczy się pierwsza rozmowa. Osoba dotknięta przemocą powinna mieć  zapewnione  bezpieczeństwo, by mogła otwarcie przedstawić swą sytuację i uzyskać realne wsparcie instytucji i służb. Formularz A przekazywany jest niezwłocznie,...

Prawa pokrzywdzonego

POKRZYWDZONY Osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym. Pokrzywdzonym może być także niemająca osobowości prawnej instytucja państwowa lub samorządowa, inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Ponadto za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową organy Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać prawa pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie swego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator. W postępowaniu przygotowawczym, które poprzedza skierowanie sprawy do sądu, pokrzywdzony jest stroną. Natomiast w postępowaniu przed sądem może być stroną jako oskarżyciel posiłkowy jeżeli do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złoży oświadczenie, że chce działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy.   PRAWA POKRZYWDZONEGO Pokrzywdzonemu przysługują następujące uprawnienia: Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza przy...