SPADKI – co każdy z nas wiedzieć powinien

 SPADKI – podstawowe zagadnienia Materiał przygotowała  Izabella Łaba Waszczykowska, Kancelaria Radców Prawnych  Uprawnienia małżonka i osób bliskich prawo korzystania z mieszkania Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. 2. prawo do środków zgromadzonych na rachunku bankowym Po śmierci posiadacza rachunku, pieniądze na nim zgromadzone bank powinien wypłacić spadkobiercom zmarłego (na podstawie postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, poświadczenia dziedziczenia przez notariusza). Jeżeli rachunek był we wspólności z małżonkiem, małżonek zmarłego ma prawo do połowy zgromadzonych tam środków, reszta wchodzi do spadku. Dyspozycja wypłaty, na wypadek śmierci. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może zgodnie z Prawem bankowym (art. 56) wydać bankowi pisemną dyspozycję wypłaty pieniędzy z takiego rachunku po swojej śmierci wskazanym przez siebie bliskim osobom. (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo). Można wydać bankowi dyspozycje na rzecz różnych osób i na różne kwoty. Trzeba tylko pamiętać, aby suma wypłat z tytułu wszystkich dyspozycji nie była wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (marzec 2018r. 4886,56 zł.). – skutki braku wiedzy o tym fakcie – tylko w przypadku rachunku indywidualnego  Pełnomocnictwo bankowe Z chwilą śmierci posiadacza rachunku wygasają udzielone przez niego za życia innym osobom pełnomocnictwa do rachunku bankowego. – wypłata bezprawna – odpowiedzialność odszkodowawcza względem banku i spadkobierców Wypłata przez bank kosztów pogrzebu zmarłego – przedstawienie rachunków pogrzebu (nowelizacja prawa bankowego i banków spółdzielczych: -Centralny Rejestr rachunków, – obowiązek informowania wskazane osoby o rachunkach zmarłego, – po 5 lub 10 latach od tzw. uśpienia...