Czym jest procedura Niebieskiej Karty?

Niebieska Karta (NK) to procedura uruchomiana przez służby i instytucje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę osobom potrzebującym wsparcia.

 

Procedura ta opiera się na ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.). Na jej podstawie wydane zostało  przez Radę Ministrów rozporządzenie z 13 września 2011 roku (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 

Niebieska Karta służy:

  • ujawnieniu przemocy w rodzinie i bliskich relacjach, gdy
  • monitorowaniu rodziny by zapobiec dalszej przemocy
  • poszukiwaniu rozwiązania problemu, który ze względu na swą specyfikę – jest trudny do kontroli społecznej
  • dokumentowaniu faktów, zbieraniu dowodów istotnych w postępowaniu karnym zmierzającym do ukarania sprawcy przestępstwa , którego doświadczają słabsi członkowie rodziny i domownicy.
  • podejmowaniu działań przez określone podmioty w ramach swoich obowiązków służbowych,

Procedura „Niebieskiej Karty” ustala zasady działania gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych oraz zadania, które zostały nałożone na poszczególne instytucje i organizacje by współpracowały w celu zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie. Określa sposoby założenia NK, monitorowania sytuacji oraz to, kiedy można zakończyć dalsze działania i uznać, iż nie ma już zagrożenia przemocą.

Procedurę rozpoczyna wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” przez przedstawiciela:

  • policji
  • pomocy społecznej,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • ochrony zdrowia lub
  • oświaty.

Formularz „A” wypełnia przedstawiciel w/w instytucji w domu osoby pokrzywdzonej lub w swej placówce. Ważne są warunki w jakich toczy się pierwsza rozmowa. Osoba dotknięta przemocą powinna mieć  zapewnione  bezpieczeństwo, by mogła otwarcie przedstawić swą sytuację i uzyskać realne wsparcie instytucji i służb. Formularz A przekazywany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury -przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Kopia formularza A pozostaje u przedstawiciela instytucji wszczynającej procedurę.

 Formularz „Niebieska Karta „B” jest przeznaczony dla pokrzywdzonego przemocą w rodzinie, a w przypadku dziecka – otrzymuje go rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B zawiera definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

W przypadku wszczęcia procedury karnej  Niebieska Karta może być w sądzie dowodem procesowym, co jest istotne w sytuacji, gdy brakuje świadków zdarzeń,  dowodów np. w przypadku przemocy psychicznej.

Formularz „Niebieska Karta- C” wypełniany jest na posiedzenie grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego, gdzie zaprasza się osobę, która doznaje przemocy w rodzinie, dokonuje się wspólnej analizy sytuacji rodzinnej i podejmuje  działania, które  zatrzymają przemoc.

Osoba doświadczająca przemocy najczęściej potrzebuje wsparcia, może mieć problem z określeniem swych potrzeby i ustaleniem możliwych rozwiązań. Rolą przedstawiciela instytucji jest wsparcie jej w poszukiwaniu wyjścia z sytuacji, tak by odzyskała poczucie bezpieczeństwa i wiedziała, jak reagować w przypadku kolejnych przypadków przemocy. Pracownik instytucji – zwykle przedstawiciel pomocy społecznej – wspólnie z osobą doznającą przemocy dąży do wypracowania indywidualnego planu pomocy.  Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej samodzielne podejmowanie decyzji. Na posiedzenie nie zaprasza się dzieci.

Formularz „Niebieska Karta- D” wypełniają członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Rozporządzenie nie precyzuje jednak, czy ma to się odbyć podczas posiedzenia czy indywidualnego kontaktu członka zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej z daną osobą, wskazuje natomiast, że to przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa tę osobę na spotkanie zespołu lub grupy. Wskazane jest, by spotkania z osobą pokrzywdzoną oraz osobą podejrzaną o stosowanie przemocy nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie. Działania zespołu lub grupy powinny być kontynuowane bez względu na to, czy osoba stosująca przemoc zgłosi się na wyznaczone spotkanie.

Pamiętaj: Jeśli wiesz o przemocy w rodzinie, jesteś świadkiem awantur w sąsiedztwie – reaguj!

To Ty możesz ocalić komuś życie, ochronić przed cierpieniem. Zadzwoń po pomoc.

Policja, pomoc społeczna, szkoła, służba zdrowia, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych są zobowiązane do pomocy – dzięki Tobie mogą wszcząć procedurę Niebieskiej Karty.

Jeśli wymaga tego stan zdrowia – gdy osobą pokrzywdzoną jest dziecko, osoba chora, starsza, nie w pełni sprawna – wezwij pomoc lekarską, pogotowie ratunkowe.

Pamiętaj : Jeśli wiesz o przemocy – zgłoś to policji,  w ośrodku pomocy społecznej , w szkole –  tam są specjaliści, którzy wiedzą jak skutecznie  pomóc.

Monitoring różnych  specjalistów w ramach zespołów interdyscyplinarnych ma na celu pomoc i powstrzymanie przemocy.

Wezwij pomoc – gdy nie jest za późno. Ochrona słabszych przed przemocą – to twój obowiązek.

Przemoc dotyka nas wszystkich – reaguj gdy się zaczyna

Szukaj wsparcia  innych – razem łatwiej powstrzymać przemoc. Każdy z nas może wezwać pomoc !

Nie obawiaj się sprawcy – prawo  jest po to by Cię chronić !

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, świadkiem lub członkiem rodziny takiej osoby możesz umówić się na bezpłatną wizytę u prawnika, psychologa lub mediatora.

Zapisy pod numerem telefonu 514 025 546.

– Poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8-18,
– Wtorki 8-20.

Zapraszamy!