STATUT FUNDACJI SUBVENIO


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Celinę Maciejewską

Dariusza Sobieskiego

zwanych dalej fundatorami, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 § 2

 Fundacja ma osobowość prawną.

 § 3

 Siedzibą fundacji jest miasto Łódź

 § 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Organem nadzorującym Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 § 5

 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc psychologiczna ludziom w kryzysie psychologicznym,
 2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego i interwencji kryzysowej,
 3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie interwencji kryzysowej wśród psychologów i innych osób stykających się w swojej praktyce zawodowej z ludźmi w kryzysie psychologicznym,
 4. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w społeczeństwie,
 5. Udzielanie wsparcia psychologicznego w celu podnoszenia jakości i komfortu życia,
 6. Zapobieganie patologiom społecznym, takim jak dyskryminacja i wykluczenie społeczne oraz zmiana świadomości wobec zjawiska patologii społecznej,
 7. Pomoc osobom dotkniętym patologią społeczną,
 8. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 9. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 10. Prowadzenie mediacji rodzinnych i społecznych,
 11. Popularyzacja i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, zarówno dorosłych jak  dzieci i młodzieży.
 14. Popularyzowanie wiedzy prawniczej oraz udzielanie pomocy prawnej.
 15. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób w kryzysie psychologicznym,
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób pragnących podnieść jakość życia,
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej,
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych,
 5. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla osób w kryzysie psychologicznym,
 6. Organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych,
 7. Organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej, w tym zajęć arteterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 8. Organizowanie konferencji, oraz innych wydarzeń upowszechniających w społeczeństwie wiedzę i idee pomocy psychologicznej,
 9. Prowadzenie mediacji rodzinnych i społecznych,
 10. Organizowanie i prowadzenie konsultacji i warsztatów indywidualnych i grupowych z zakresu psychodietetyki,
 11. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w tym przede wszystkim z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej w Polsce,
 13. Statutowa działalność fundacji będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego,
 14. Działalność odpłatna pożytku publicznego będzie podjęta po przyjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji,
 15. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa prawnego,
 16. Podejmowanie i organizowanie zadań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
 17. Organizowanie i prowadzenie warsztatów i wykładów z zakresu nowych technologii.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 11

 1. Władzami fundacji są:

a)    Rada Fundacji,

b)   Zarząd Fundacji,

c)    Rada Fundatorów.

 1. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od 3 do 10 członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 9. Rada Fundacji powoływana jest na 5 letnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do Rady Fundacji.
 10. Członkowie Rady Fundacji:
 1. nie mogą być członkami zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 6. Nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych.
 7. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 8. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
 9. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd.
 10. Opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji, w tym sprawozdań finansowych.
 11. Przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz o opinii w przedmiocie sprawozdań merytorycznych, finansowych fundacji oraz sprawozdania z działalności Zarządu Zarządowi oraz Fundatorowi.
 12. W terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego Rada zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz inne sprawozdania z działalności Fundacji w poprzednim roku obrachunkowym.

§ 15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 16

     Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.

 1. Sposób powoływania Zarządu:

Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu jest Fundator, a w przypadku śmierci Fundatora lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej mu sprawną realizację jego uprawnień – Rada Fundacji.

 1. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu:
 2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym prezesa i wiceprezesów powoływanych przez Fundatorów jednogłośnie.
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 4. Uchwały zarządu fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym, do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu
 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, złożenia pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 6. Odwołanie członka Zarządu, poprzez Radę Fundacji w głosowaniu zwykłą większością głosów następuje w przypadku:

–  podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
– choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
–  nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
–  istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 17

Kompetencje Zarządu.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a)      uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji,

b)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

c)      przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

d)      ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji

e)      sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji

f)      uchwalanie regulaminów

g)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.


Sposób Reprezentacji 

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. W sprawach których przedmiotem jest: zaciąganie zobowiązań finansowych powyżej 10000 zł oraz w sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oświadczenia w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

  Rada Fundatorów

  § 19

  1. Fundatorzy tworzą Radę Fundatorów
  2. Rada Fundatorów wyraża zgodę na:
   • zawieranie umów w imieniu Fundacji, których przedmiotem jest świadczenie powyżej 50.000 zł;
   • zawieranie umów w imieniu Fundacji na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
   • zawieranie umów w imieniu Fundacji umowy o pracę z pracownikami;
   • zatwierdza zmiany Statutu przyjęte przez Radę Fundacji.

   § 20

  Zabronione jest:

  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.


Połączenie z inną fundacją

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.