SPADKI – co każdy z nas wiedzieć powinien

 SPADKI – podstawowe zagadnienia Materiał przygotowała  Izabella Łaba Waszczykowska, Kancelaria Radców Prawnych  Uprawnienia małżonka i osób bliskich prawo korzystania z mieszkania Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. 2. prawo do środków zgromadzonych na rachunku bankowym Po śmierci posiadacza rachunku, pieniądze na nim zgromadzone bank powinien wypłacić spadkobiercom zmarłego (na podstawie postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, poświadczenia dziedziczenia przez notariusza). Jeżeli rachunek był we wspólności z małżonkiem, małżonek zmarłego ma prawo do połowy zgromadzonych tam środków, reszta wchodzi do spadku. Dyspozycja wypłaty, na wypadek śmierci. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może zgodnie z Prawem bankowym (art. 56) wydać bankowi pisemną dyspozycję wypłaty pieniędzy z takiego rachunku po swojej śmierci wskazanym przez siebie bliskim osobom. (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo). Można wydać bankowi dyspozycje na rzecz różnych osób i na różne kwoty. Trzeba tylko pamiętać, aby suma wypłat z tytułu wszystkich dyspozycji nie była wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (marzec 2018r. 4886,56 zł.). – skutki braku wiedzy o tym fakcie – tylko w przypadku rachunku indywidualnego  Pełnomocnictwo bankowe Z chwilą śmierci posiadacza rachunku wygasają udzielone przez niego za życia innym osobom pełnomocnictwa do rachunku bankowego. – wypłata bezprawna – odpowiedzialność odszkodowawcza względem banku i spadkobierców Wypłata przez bank kosztów pogrzebu zmarłego – przedstawienie rachunków pogrzebu (nowelizacja prawa bankowego i banków spółdzielczych: -Centralny Rejestr rachunków, – obowiązek informowania wskazane osoby o rachunkach zmarłego, – po 5 lub 10 latach od tzw. uśpienia...

Czym jest procedura Niebieskiej Karty?

Niebieska Karta (NK) to procedura uruchomiana przez służby i instytucje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę osobom potrzebującym wsparcia.   Procedura ta opiera się na ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.). Na jej podstawie wydane zostało  przez Radę Ministrów rozporządzenie z 13 września 2011 roku (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.   Niebieska Karta służy: ujawnieniu przemocy w rodzinie i bliskich relacjach, gdy monitorowaniu rodziny by zapobiec dalszej przemocy poszukiwaniu rozwiązania problemu, który ze względu na swą specyfikę – jest trudny do kontroli społecznej dokumentowaniu faktów, zbieraniu dowodów istotnych w postępowaniu karnym zmierzającym do ukarania sprawcy przestępstwa , którego doświadczają słabsi członkowie rodziny i domownicy. podejmowaniu działań przez określone podmioty w ramach swoich obowiązków służbowych, Procedura „Niebieskiej Karty” ustala zasady działania gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych oraz zadania, które zostały nałożone na poszczególne instytucje i organizacje by współpracowały w celu zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie. Określa sposoby założenia NK, monitorowania sytuacji oraz to, kiedy można zakończyć dalsze działania i uznać, iż nie ma już zagrożenia przemocą. Procedurę rozpoczyna wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” przez przedstawiciela: policji pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Formularz „A” wypełnia przedstawiciel w/w instytucji w domu osoby pokrzywdzonej lub w swej placówce. Ważne są warunki w jakich toczy się pierwsza rozmowa. Osoba dotknięta przemocą powinna mieć  zapewnione  bezpieczeństwo, by mogła otwarcie przedstawić swą sytuację i uzyskać realne wsparcie instytucji i służb. Formularz A przekazywany jest niezwłocznie,...

Prawa pokrzywdzonego

POKRZYWDZONY Osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym. Pokrzywdzonym może być także niemająca osobowości prawnej instytucja państwowa lub samorządowa, inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Ponadto za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową organy Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać prawa pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie swego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator. W postępowaniu przygotowawczym, które poprzedza skierowanie sprawy do sądu, pokrzywdzony jest stroną. Natomiast w postępowaniu przed sądem może być stroną jako oskarżyciel posiłkowy jeżeli do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złoży oświadczenie, że chce działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy.   PRAWA POKRZYWDZONEGO Pokrzywdzonemu przysługują następujące uprawnienia: Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza przy...