Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – NPO

 

Poradnictwo obywatelskie, to coś innego, niż poradnictwo prawne, ma szerszy zakres. Doradca obywatelski nie tylko udziela porady, ale wraz z beneficjentem buduje plan działania. Porada obywatelska może, ale nie musi dotyczyć problemu typowo prawnego. W oparciu o analizę sytuacji doradca obywatelski udziela informacji i wskazuje różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać. Wybór ostatecznego rozwiązania należy do beneficjenta. Do decyzji beneficjenta pozostaje również wybór formy porady obywatelskiej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do wszystkich obywateli, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocy, która pozwoli im z niej wyjść. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Zapisać się na poradę można:

  • telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów – dla miasta Łodzi (42)6384444;
  • elektronicznie –zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
  • osobiście – stawiając się w dowolnym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej (wykaz punktów znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi).

 

W przypadku skorzystania z porady stacjonarnej, beneficjent składa pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie ma możliwości ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

UWAGA! Dane o sprawie zbierane są anonimowo i nie są powiązane z oświadczeniem o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Beneficjent będący przedsiębiorcą składa:

  • pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść takich kosztów;
  • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku;
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

W związku z trwającą pandemią Covid-19 porady odbywają się także przy użyciu środków komunikowania się na odległość. W przypadku porady w takim trybie, nie ma obowiązku składania powyższych oświadczeń.

 

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-oraz-18219334