Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych w Łodzi

Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych w Łodzi

Zapraszamy do Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych
Pomoc prawna udzielana jest osobom:
1. uprawnionym do korzystania z pomocy społecznej z powodu m. in.:
• ubóstwa
• sieroctwa;
• bezdomności;
• bezrobocia;
• niepełnosprawności;
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• przemocy w rodzinie;
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy ( udzielone w związku z łączeniem się z rodziną cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP)
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
• alkoholizmu lub narkomanii;
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

2. Do 26. roku życia
3. Po ukończeniu 65. lat
4. Kombatantom i weteranom
5. Uprawnionym do korzystania z Karty Dużej Rodziny
6. Zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową

Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną należy złożyć oświadczenie.

Porady prawne świadczone są w zakresie:
• prawa rodzinnego
• prawa administracyjnego
• prawa cywilnego
• prawa karnego
• prawa pracy
• spraw z ubezpieczenia społecznego
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa podatkowego*
*z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• Sporządzanie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
• Informacja o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach
• Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
• Sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne
• Pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego
Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych prowadzony przez Subvenio:
URZĄD MIASTA ŁODZI, UL. Zachodnia 47 1 piętro pok.130

Dyżury prawników:
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 12.00-16.00
we wtorki od 13.00 do 17.00.
Nie obowiązują zapisy telefoniczne
• Więcej Informacji: http://www.uml.lodz.pl/miasto/nieodplatna_pomoc_prawna/
• Telefoniczne 514 025 546