SPADKI – co każdy z nas wiedzieć powinien

 SPADKI – podstawowe zagadnienia

Materiał przygotowała  Izabella Łaba Waszczykowska, Kancelaria Radców Prawnych

 Uprawnienia małżonka i osób bliskich

 1. prawo korzystania z mieszkania

Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.

2. prawo do środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Po śmierci posiadacza rachunku, pieniądze na nim zgromadzone bank powinien wypłacić spadkobiercom zmarłego (na podstawie postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, poświadczenia dziedziczenia przez notariusza). Jeżeli rachunek był we wspólności z małżonkiem, małżonek zmarłego ma prawo do połowy zgromadzonych tam środków, reszta wchodzi do spadku.

Dyspozycja wypłaty, na wypadek śmierci.

Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może zgodnie z Prawem bankowym (art. 56) wydać bankowi pisemną dyspozycję wypłaty pieniędzy z takiego rachunku po swojej śmierci wskazanym przez siebie bliskim osobom. (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo). Można wydać bankowi dyspozycje na rzecz różnych osób i na różne kwoty. Trzeba tylko pamiętać, aby suma wypłat z tytułu wszystkich dyspozycji nie była wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (marzec 2018r. 4886,56 zł.).

– skutki braku wiedzy o tym fakcie

– tylko w przypadku rachunku indywidualnego

 Pełnomocnictwo bankowe

Z chwilą śmierci posiadacza rachunku wygasają udzielone przez niego za życia innym osobom pełnomocnictwa do rachunku bankowego.

– wypłata bezprawna

– odpowiedzialność odszkodowawcza względem banku i spadkobierców

Wypłata przez bank kosztów pogrzebu zmarłego

– przedstawienie rachunków pogrzebu

(nowelizacja prawa bankowego i banków spółdzielczych:

-Centralny Rejestr rachunków,

– obowiązek informowania wskazane osoby o rachunkach zmarłego,

– po 5 lub 10 latach od tzw. uśpienia rachunku występowanie o ustalanie czy dany posiadacz rachunku żyje).

 

Chwila otwarcia spadku

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku.

 

Rodzaje dziedziczenia

 

 1. Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

 

 1. Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe następuje wówczas, gdy spadkodawca pozostawił testament.

 

Zdolność do dziedziczenia

 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.
 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe (nastiturus)

Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

 

Niegodność dziedziczenia

 1. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 1. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.
 2. Jeżeli Spadkodawca przebaczył ww. niegodnych czynów Spadkobiercy, może on dziedziczyć.

 

Dziedziczenie ustawowe – kolejność

 

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.

Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych

 

Jak wygląda udział w spadku, gdy spadkodawca nie pozostawiał zstępnych, czyli dzieci?

 

 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

Udział spadkowy małżonka

 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.
 2. Dopiero w sytuacji braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

 

Sądowa Separacja – jej skutki spadkowe

 

Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji. Przykład:

Małżonek pozostawał w separacji z Panią X w chwili jej śmierci, powoduje to, że nie jest powołany do dziedziczenia z ustawy po swojej żonie.

 

Śmierć w trakcie trwania procesu rozwodowego lub o separację – skutki spadkowe

 

 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.
 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

 

TESTAMENT – zagadnienia ogólne

 

 1. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.
 2. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.
 3. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.
 4. Zdolność testowania
 5. a) Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. b) Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

 

Kiedy testament jest nieważny:

 

jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

 

 1. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

 

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca:

 1. a) sporządzi nowy testament,
 2. b) w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność,
 3. c) dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

 

Formy testamentu

 

 1. Testament holograficzny

Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

 

 1. Testament notarialny

Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.

 

 1. Testament allograficzny
 • 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Tego typu testamentu nie mogą sporządzić osoby głuche i nieme

 

Testamenty szczególne

Testament ustny, podróżny, wojskowy

 

  Testament ustny

 

 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

 

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

 • 2. Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

 

 

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie wskazanej w testamencie osoby nie tylko pozbawia ją prawa do części spadku, ale także pozbawia prawa do zachowku.

Wydziedziczenie może być dokonane tylko z ważnych przyczyn, :

 1. gdy uprawniony wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub
 2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub
 3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Zachowek

Spadkobiercy ustawowi, którzy w testamencie zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku, mają prawo dochodzić od spadkobierców wypłacenia zachowku. Na rzecz zachowku uprawnieni muszą jednak zaliczyć darowizny otrzymane od spadkodawcy oraz ewentualne zapisy w testamencie.

Uprawnionymi do zachowku są:

małżonek i zstępni spadkodawcy;

małżonek i rodzice spadkodawcy (jeśli nie miał dzieci lub nie dożyły otwarcia spadku).

Powyższe osoby są uprawnione do zachowku jeśli dziedziczyły by według ustawy. Tak więc nie są uprawnione do zachowku:

 1. osoby niegodne,
 2. małżonek odsunięty od dziedziczenia w oparciu o złożony pozew o rozwód, lub separację z jego wyłącznej winy,
 3. osoby, które spadek odrzuciły,
 4. osoby wydziedziczone przez spadkodawcę (wydziedziczenie, to de facto pozbawienie prawa do zachowku),
 5. osoby, które umownie zrzekły się dziedziczenia.

Wysokość zachowku nie ma stałej wartości. Jest też uzależniona od wieku, oraz charakterystyki spadkobiercy ustawowego.

Co do zasady zachowek wynosi 1/2 tego, co dana osoba otrzymała by gdyby dziedziczyła ustawowo.

Ale w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy i osób małoletnich, zachowek wynosi 2/3 tego co otrzymaliby dziedzicząc z ustawy.

Darowizny zaliczane są na poczet zachowku

Osoba ubiegająca się o zachowek musi pamiętać o tym, iż na zachowek zalicza jej się wszystko to co otrzymała od spadkodawcy zarówno w formie darowizny przed śmiercią jak i w formie zapisu w testamencie.

Zstępni uprawnionego (o ile jest sam jest zstępnym spadkodawcy) muszą zaliczyć na poczet zachowku także darowizny przekazane na rzecz ich wstępnych.

Roszczenie o zachowek przedawnia się po 5 latach od dnia ogłoszenia testamentu.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

 

 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie ww. jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Oświadczenia te składa się przed sądem lub notariuszem.

 

Zapis

Zapis jest rozporządzeniem majątkowym spadkodawcy. W odróżnieniu od powołania do dziedziczenia, zapis nie wiąże się z odpowiedzialnością za długi spadkodawcy, ani „następstwem prawnym” po nim. Zapis musi dotyczyć konkretnego składnika majątku (rzeczy – przedmiotów, samochodu, domu itp. ), lub określonej kwoty pieniędzy.

Obciążonym wykonaniem zapisu jest spadkobierca (ustawowy, lub testamentowy). Oznacza to, że w wyniku zapisu przedmioty nie przechodzą automatycznie (z mocy prawa) na zapisobiorcę. Skutkiem zapisu jest powstanie roszczenia po stronie zapisobiorcy – może on domagać się (również przed sądem) wykonania zapisu – tj. sporządzenia umowy ze spadkobiercą (spadkobiercami) o przekazanie własności i wydanie rzeczy zapisanej przez spadkodawcę.

Spadkodawca nie może w formie zapisu, zadysponować konkretnym przedmiotem („oznaczonym co do tożsamości”, który nie znajdował się w masie spadku w momencie jego śmierci (np. sam go sprzedał przed zmianą testamentu, lub został skradziony).

Należy dokładnie wskazać osobę na rzecz której ma być wykonany zapis

Zapis można uzależnić od spełnienia warunku, lub terminu.

Spadkodawca może zobowiązać zapisobiorcę do wykonania dalszego zapisu.

Pan X zapisał swojemu przyjacielowi 10.000 zł, jednocześnie zobowiązując go do przekazania połowy tej kwoty jego żonie – jeśli ożeni się przed śmiercią Pana X

Zapisu można dokonać na rzecz dowolnej osoby i instytucji Spadkodawca może zobowiązać konkretnego spadkobiercę do wykonania zapisu. Jeśli tego nie zrobi wykonanie zapisu obciąża spadkobierców proporcjonalnie do wielkości ich udziału w spadku.

 Pan X powołał na spadkobierców swoich siostrzeńców. Jednego z nich zobowiązał do zapłacenia kwoty 10.000 zł na rzecz swojej siostry (ich matki).

Zapisobiorca może zrzec się wykonania zapisu – w odróżnieniu od odrzucenia spadku, w takim wypadku jego zstępni nie wchodzą w jego miejsce.

Do zapisobiorcy stosuje się te same normy jak do spadkobiercy:

– nie może być zapisobiorcą osoba, która nie dożyła otwarcia spadku,

– nie może być zapisobiorcą osoba prawna, która nie istnieje w momencie otwarcia spadku,

– zapisobiorcą może być dziecko poczęte – o ile urodzi się żywe (przy czym jest to domniemane),

– do zapisobiorcy stosuje się te same zasady dotyczące niegodności, jak wobec spadkobiercy.

  

Zapis zwykły

Art.  968.  Zapis i dalszy zapis

 • 1.  Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).
 • 2.  Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis).

Art.  970. Chwila wykonania zapisu

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapisobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę.

Art.  973.  Zwolnienie od wykonania zapisu

Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapisobiercą, obciążony zapisem zostaje zwolniony od obowiązku jego wykonania, powinien jednak w braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać dalsze zapisy.

Art.  974.  Zwolnienie od wykonania dalszego zapisu

Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.

Art.  975.  Zapis z warunkiem lub terminem

Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Art.  976.  [Skuteczność zapisu rzeczy oznaczonej co do tożsamości]

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku w chwili jego otwarcia albo jeżeli spadkodawca był w chwili swej śmierci zobowiązany do zbycia tej rzeczy.

Art.  977.  [Roszczenia o wynagrodzenie, pożytki, zapłatę, zwrot nakładów]

Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, do roszczeń zapisobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również do roszczeń obciążonego zapisem o zwrot nakładów na rzecz stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.

Art.  978.  [Odpowiedzialność za wady rzeczy oznaczonych co do tożsamości]

Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony zapisem ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy jak darczyńca.

Art.  979.  [Zapis rzeczy oznaczonych co do gatunku]

Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, obciążony powinien świadczyć rzeczy średniej jakości, uwzględniając przy tym potrzeby zapisobiercy.

Art.  980.  [Odpowiedzialność za wady rzeczy oznaczonych co do gatunku]

Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do odpowiedzialności obciążonego względem zapisobiercy za wady fizyczne i prawne rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jednakże zapisobierca może żądać od obciążonego zapisem tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie zapisu albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

Art.  981.  [Przedawnienie roszczeń z zapisu]

Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu.

Zapis windykacyjny

Art.  9811.  [Zapis windykacyjny]

 • 1.  W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).
 • 2.  Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości;

2) zbywalne prawo majątkowe;

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Art.  9812.  [Bezskuteczność zapisu windykacyjnego]

Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Jeżeli przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiercy użytkowania lub służebności, zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebnością nie należy do spadku albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.

Art.  9813.  [Zastrzeżenie warunku lub terminu]

 • 1.  Zastrzeżenie warunku lub terminu uczynione przy ustanawianiu zapisu windykacyjnego uważa się za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia zapis nie zostałby uczyniony, zapis windykacyjny jest nieważny. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku.
 • 2.  Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu wywołuje skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, chyba że co innego wynika z treści testamentu lub z okoliczności.

Art.  9814.  [Zapis zwykły a zapis windykacyjny]

Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił zapis windykacyjny.

 

Wzór testamentu holograficznego

Przykład 1

Łódź, 20 maja 2016 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 2 lipca 1945 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: mojego syna Michała Kowalskiego i moją wnuczkę Partycję Nowaczek. 

Jan Kowalski 

 

         Przykład 2

Łódź, 20 maja 2016 roku 

Testament 

Ja, Jan Kowalski, urodzony 2 lipca 1945 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały posiadany majątek przekazuję mojej córce Annie Kopeć.  

Jan Kowalski

 

Przykład 3

Łódź, 20 maja 2016 roku 

Testament

Ja, Jan Kowalski, urodzony 2 lipca 1945 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci mój majątek przekazuje Annie Kopeć urodzonej 1maja 1992 roku w Łodzi, która ma otrzymać 1/2 część. Pozostałą połowę w równych częściach mają otrzymać: moja żona Alicja Kowalska i mój wnuk Maciej Kowalski

Jan Kowalski 

 

Wzór wniosku o sądowe stwierdzenie nabycia spadku

 

 

Łódź, dnia 7 kwietnia 2016r.

 

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

Wydział Cywilny

 1. Piłsudskiego 143

92 – 332 Łódź

 

 

 

Wnioskodawca:    Piotr Kowalski

 1. ………..

………. Łódź

PESEL …………..

 

                                                                                     Uczestnik:  Andrzej Kowalski

 1.                         ………..

………. Łódź

PESEL …………..

 

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Na podstawie załączonych dokumentów wnoszę o:

 1. stwierdzenie, że spadek po zmarłej w dniu 20 października 2015 roku  Barbarze Kowalskiej, z domu Nowak, zamieszkałej ostatnio stale w Łodzi przy ul. ……….. nabyli na podstawie ustawy jej synowie: Piotr Kowalski Andrzej Kowalski każdy po ½;
 2. stwierdzenie, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 20 października 2015 roku  zmarła Barbara Kowalska, która ostatnio na stałe zamieszkiwała w Łodzi przy ul. ………….

dowód:

odpis skrócony aktu zgonu

 

Spadkodawczyni była jeden raz zamężna z Tadeuszem Kowalskim, zmarłym w dniu 29 maja 1990 roku.                   

Zmarła z małżeństwa z Tadeuszem Kowalskim miała dwoje dzieci – Piotra i Andrzeja Kowalskich. Dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych nie miała.

Zmarła nie pozostawiła testamentu.

 

Uczestnikiem postępowania jest brat wnioskodawcy, a syn zmarłej, uprawniony do dziedziczenia na mocy ustawy.

 

W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne, a spadkobiercy nie składali do tej chwili oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Spadkobiercy ustawowy za życia spadkodawcy nie zrzekali się dziedziczenia po niej.

dowód:

 1. odpisy skrócone aktów urodzenia wnioskodawcy i uczestnika
 2. odpis skrócony aktu zgonu męża spadkodawczyni
 3. zapewnienie spadkowe wnioskodawcy, które zostanie złożone na rozprawie

 

 

Wobec powyższego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest uzasadniony.

 

 

Załączniki

 1. odpis skrócony aktu zgonu
 2. odpisy skrócone aktów urodzenia
 3. odpis skrócony aktu zgonu męża spadkodawczyni
 4. pełnomocnictwo uczestnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
 5. dowód uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 50zł.

Opłata sądowa – 50zł

   

Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku

 

  Łódź, dnia 25 marca 2016 r.

 

       Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

    Wydział I Cywilny

Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

 

Wnioskodawcy:

………….

PESEL

 

……………

PESEL

 

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

Jako wnioskodawcy (………….) niniejszym oświadczamy, iż odrzucamy spadek pozostały po zmarłej w Łodzi w dniu 19 lutego 2016 r. ………….. (naszej matce), ostatnio zamieszkałej pod adresem: ul. ………… Łódź. Oświadczamy, iż nie chcemy dziedziczyć spadku po naszej matce.

Spadek odrzucamy, będąc powołanymi do dziedziczenia po zmarłej na podstawie ustawy, jako córka i syn. Według naszej wiedzy zmarła nie pozostawiła żadnego testamentu, nie posiadała także małżonka, ani żyjących wstępnych i innych dzieci. Zmarła pozostawiła żyjące rodzeństwo:

 • siostrę – ……… zam.: ul. …………, ur. ……….. r. w Łodzi,
 • brata – ……….., zam. Ul………., ur. ……….. r.

 

Wnioskodawczyni . nie posiada małżonka ani dzieci.

Wnioskodawca …………….. posiada troje dzieci, które mogą dziedziczyć w jego miejsce:

 • ………. (pełnoletnią), adres do doręczeń w kraju: …………., …. Łódź,
 • ………….. (małoletnią), zam.: ul. ……………., …. Łódź,
 • ……….. (małoletnią), zam.: ………… Łódź.

 

W załączeniu przedkładamy odpis skrócony aktu zgonu ……………..

 

Opłata od wniosku w kwocie 50 zł od każdego z wnioskodawców (łącznie 100 zł), została uiszczona w formie znaków opłaty sądowej na niniejszym piśmie.

.

Załączniki:

 1. odpis skrócony aktu zgonu,
 2. sześć odpisów pisma.

 

………………………………………..

 

Opłata sądowa – 50zł