Czym jest procedura Niebieskiej Karty?

Niebieska Karta (NK) to procedura uruchomiana przez służby i instytucje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę osobom potrzebującym wsparcia.   Procedura ta opiera się na ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.). Na jej podstawie wydane zostało  przez Radę Ministrów rozporządzenie z 13 września 2011 roku (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.   Niebieska Karta służy: ujawnieniu przemocy w rodzinie i bliskich relacjach, gdy monitorowaniu rodziny by zapobiec dalszej przemocy poszukiwaniu rozwiązania problemu, który ze względu na swą specyfikę – jest trudny do kontroli społecznej dokumentowaniu faktów, zbieraniu dowodów istotnych w postępowaniu karnym zmierzającym do ukarania sprawcy przestępstwa , którego doświadczają słabsi członkowie rodziny i domownicy. podejmowaniu działań przez określone podmioty w ramach swoich obowiązków służbowych, Procedura „Niebieskiej Karty” ustala zasady działania gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych oraz zadania, które zostały nałożone na poszczególne instytucje i organizacje by współpracowały w celu zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie. Określa sposoby założenia NK, monitorowania sytuacji oraz to, kiedy można zakończyć dalsze działania i uznać, iż nie ma już zagrożenia przemocą. Procedurę rozpoczyna wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” przez przedstawiciela: policji pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Formularz „A” wypełnia przedstawiciel w/w instytucji w domu osoby pokrzywdzonej lub w swej placówce. Ważne są warunki w jakich toczy się pierwsza rozmowa. Osoba dotknięta przemocą powinna mieć  zapewnione  bezpieczeństwo, by mogła otwarcie przedstawić swą sytuację i uzyskać realne wsparcie instytucji i służb. Formularz A przekazywany jest niezwłocznie,...